ประกันสังคม

ประกันสังคม

 

ประกันสังคม ดีอย่างไรใครรู้ยกมือหน่อย

สำหรับองค์กรอย่างประกันสังคมนั้น สังกัดอยู่ในหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องของการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประกอบอาชีพต่างๆ โดยจะทำการออกค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงให้สวัสดิการพื้นฐานในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกับเป็นสมาชิกของสำนักงานประกันสังคมด้วย

โดยแบ่งออกมาเป็นผู้ส่งเงินสมทบแต่ละมาตรา

1. มาตรา 33 โดยพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัท และบริษัทเป็นสมาชิกกับสำนักงานประกันสังคม โดยพนักงานจะต้องจ่ายเงินสมทบให้กับทางสำนักงานประกันสังคมร้อยละ 4 เปอร์เซ็นต์และผู้เป็นนายจ้างอีก 4 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็น 8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอัตราการส่งเงินสมทบนั้น ขึ้นอยู่กับระเบียบที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศไว้ โดยค่าจ้างขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่า 1,650 บาท และหักสูงสุดไม่เกินเงินเดือน 15,000 บาท โดยผู้ส่งเงินสมทบมาตรา 33 นี้จะต้องเข้าเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 3 เดือนจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ (กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต่อพนักงานประกันสังคมอีกครั้ง) โดยจะได้รับบัตรรับรองสิทธิ เพื่อใช้แสดงในการใช้บริการตามสถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคมทุกครั้ง โดยจะได้รับความช่วยเหลือและเงินทดแทนครบทุกกรณี

2. มาตรา 39 คือผู้เป็นสมาชิกที่ออกจากงานและประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับประกันสังคมต่อไป โดยต้องส่งเงินสมทบเองทั้งสิ้น ประมาณ 432 บาทต่อเดือน โดยผู้เป็นสมาชิกจะยังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเหมือนกับมาตรา 33 แต่จะไม่ได้่รับผลประโยชน์ ทดแทนบางกรณีเช่นกรณีว่างงาน เป็นต้น

สำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสำนักงานประกันสังคมนั้น เป็นเรื่องที่ดีและควรปฏิบัติเพราะว่า หากเราเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บระหว่างทำงาน คุณสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทันที ไม่ต้องลำบากเงินในกระเป๋า ดังนั้น เป็นสมาชิกประกันสังคมดีแล้ว เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายภายหลัง