การบรรลุ คือ

การบรรลุ คือ เป็นการแยกจิตออกจากกาย แยกธรรมออกจากโลก แยกแท้ออกจากเท็จ แยกสิ่งควรทำออกจากกิเลสทั้งปวง
.
ดังนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าแนวทางแห่งการหลุดพ้น ย่อมต้องอาศัยการมองโลกแห่งสรรพสัตว์ที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยใช้ "ปัญญา" ในการพิจารณา ... เพื่อทำให้มันหยุดนิ่งด้วย "สติ" แยกขาดออกจากกันด้วย "สัมปชัญญะ" แล้วท้ายสุดจึงยกให้สูงขึ้นด้วย "มนัสสิการ" นั้นแล
.
มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง
13-05-2559